... :)

Posted by mary (zanjan, Iran) on 12 November 2016 in Plant & Nature and Portfolio.

تو از اول سلام ات پاسخ بدرود با خود داشت
اگرچه سحر صوتت جذبه «داوود» با خود داشت
بهشتت سبزتر از وعده ی شداد بود اما
-برایم برگ برگش دوزخ «نمرود» با خود داشت
ببخشایم اگر بستم دگر پلک تماشا را
که رقص شعله ات در پیچ و تابش دود با خود داشت
سیاوش» وار بیرون آمدم از امتحان گرچه
دل «سودابه» سانت هرچه آتش بود با خود داشت
مرا با برکه ام بگذار دریا ارمغان تو
بگو جوی حقیری آرزوی رود با خود داشت

 

Canon PowerShot SX210 IS
1/200 second
F/5.0
ISO 160
34 mm

fall
leaves

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon